Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas istotnymi wartościami. W związku z tym dbamy, aby należycie zabezpieczać dane osobowe oraz transparentnie określić zasady korzystania przez nas z tych danych.
 2. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi realizację obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku  RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych, a także w Polityce Prywatności.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Leszek Małecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Leszek Małecki – Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 17/7, 00-480 Warszawa, o numerze NIP 838-173-00-00 (dalej: „Administrator”).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, formy lub zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: office@maleckilegal.pl oraz listownie na adres korespondencyjny: ul. Wiejskiej 17/7, 00-480 Warszawa.

 

SPOSÓB ORAZ CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może spowodować brak lub ograniczenie możliwości świadczenia usług pomocy prawnej w zakresie, w jakim usługi nie mogą być świadczone bez posiadania takich danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących z uwzględnieniem następujących celów oraz podstaw:
  1. w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o Adwokaturze i art. 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. Ustawy o radcach prawnych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na jej żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
  2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, czy też przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w celu analizy konfliktu interesów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w zakresie w jakim jest to niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, marketing usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.maleckilegal.pl  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla: prawidłowego wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, zrealizowania przez Administratora obowiązków prawnych (podatkowych), zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w ramach wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej (art. 5c ust. 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; art. 16c ust. 2 lit. c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze).
 2. Z upływem czasu określonego powyżej, dane będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku alertów prawnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez osobę, które dane dotyczą sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach wysyłania alertów prawnych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych danych.

 

ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych radcom prawnym, aplikantom radcowskim, adwokatom, aplikantom adwokackim, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego lub adwokata prowadzącego daną sprawę lub pracownikom Administratora, których upoważniono pisemnie do przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 2. Administrator może również powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: dostawca hostingu dla Administratora, dostawca poczty elektronicznej, informatycy, operator telefoniczny, biuro księgowo-rachunkowe, biegli rewidenci, dostawcy systemów do zarządzania fakturami oraz zapisywania czasu pracy, współpracujący doradcy podatkowi, notariusz, rzecznik patentowy, służby państwowe, sądy, firmy kurierskie oraz pocztowe.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za dobrowolną zgodą wyrażoną przez osobę, której te dane dotyczą.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych ;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
  6. cofnięcia Administratorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator uprzedza wszystkich korzystających z witryny www.maleckilegal.pl (dalej jako „Użytkownicy”), że korzystanie z sieci Internet i przekazywanie danych osobowych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również grozi nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie.
 2. W celu minimalizacji powyżej wskazanych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. korzystanie z programów do zarządzania hasłami dostępu, programy antywirusowe, bezpieczne przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie chroniące identyfikację w sieci Internet.

 

PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje Użytkowników, że prowadząc witrynę www.maleckilegal.pl wykorzystuje mechanizm plików cookies (zwane dalej „Cookies”). Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies mogą zawierać w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Użytkownika i pozwalają dostosować witrynę www.maleckilegal.pl indywidualnie do wymagań Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje następujące typy Cookies:
  1. wewnętrzne – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez system teleinformatyczny witryny;
  2. zewnętrzne – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
  3. sesyjne – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez witrynę lub witryny zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia końcowego (po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika);
  4. trwałe – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez witrynę lub witryny zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia (pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia chyba że konfiguracja Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia).
 3. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Twitter, LinkedIn, Facebook.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z serwisów zewnętrznych.
 5. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w celu usprawnienia i ułatwienie dostępu do witryny. Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć działanie witryny. Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie witrynie www.maleckilegal.pl. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana – Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

© Copyright Małecki Legal